Miechowicka Ostoja Leśna


W 2012 r. Rada Miejska w Bytomiu powołała do życia Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy „Miechowicka Ostoja Leśna” na części terenów Lasu Bytomskiego. Teren objęty ochroną znajduje się w pn.-zach. części Bytomia i zajmuje powierzchnię ok. 305 ha, a jego zasięg wyznaczają: od pn. – ul. Stolarzowicka, od pd. – ul. ks. Frenzla, od wsch. – granice zabudowy osiedla Miechowice, od zach. – granica miasta Bytomia i Zabrza oraz fragment koryta Potoku Rokitnickiego.
Celem jego ochrony jest zachowanie fragmentu terenów leśnych, oczek wodnych i polan śródleśnych ze względów naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych oraz z uwagi na licznie występujące na tym obszarze siedliska chronionych i rzadkich gatunków roślin i zwierząt. Ze względu na walory widokowe i estetyczne, a także z uwagi na położenie geograficzne na pograniczu Bytomia i Zabrza, teren ten stanowi miejsce wypoczynku i rekreacji dla okolicznych mieszkańców, jak również spełnia warunki do edukacji ekologicznej dla młodzieży szkolnej.

Poniżej mapa ścieżek przyrodniczo rekreacyjnych Miechowickiej Ostoi Leśnej.

mapa_ostoi

Krótki rys historyczny:

W XIV i XV w. pozyskiwano tutaj drewno na budulec, na węgiel drzewny itp., a gdy odkryto na tym terenie złoża rud metali – prowadzono ich intensywną eksploatację, skutkującą masowym wycinaniem lasu. Takie działania trwały do początku XX w.

W latach 60. XIX w. Hubert von Tiele-Winckler zagospodarował część terenów do prywatnych celów rekreacyjnych. W latach 80. wytyczono i nazwano ścieżki, ocembrowano źródła. Zatrudniano inspektorów leśnych i ogrodowych do opieki nad lasem i pobliskim parkiem pałacowym. W 1923 r. las został sprzedany najpierw spółce „Preussengrube A.G.”, a potem w 1926 r. wydzierżawiony miastu Bytom. 1 maja 1927 r. oficjalnie otwarto ogólnodostępny dla mieszkańców Miechowicko-Rokitnicki Park Leśny (Waldpark Miechowitz-Rokittnitz).

W 1929 r. władze Bytomia, mając na uwadze wartości przyrodnicze tego terenu, ustanowiły ochronę prawną na całym obszarze Lasu Bytomskiego.

W latach międzywojennych w lesie, w okolicach Placu Ewy, wybudowano ośrodek dla dzieci zagrożonych gruźlicą, tzw. Szkołę Leśną (Waldschule), założony i prowadzony przez miechowickie siostry elżbietanki.

Od 1945 r. do czasu tzw. transformacji ustrojowej Las Bytomski stanowił część leśnego pasa ochronnego GOP, co skutkowało jego wyłączeniem z przemysłowej eksploatacji drewna. Po 1952 r. wiele cennych i egzotycznych drzew przesadzono do nowo założonego Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku. Dzisiejszy drzewostan to także efekt późniejszych nasadzeń w ramach państwowej gospodarki leśnej.

Z lasem wiąże się wiele inicjatyw: przebiega tędy szlak turystyczny im. Zygmunta Kleszczyńskiego, powstały publikacje zespołu naukowego Muzeum Górnośląskiego oraz autorstwa Leonarda Kłosa i Edwarda Wieczorka, wytyczono trasy rowerowe, ścieżki dydaktyczne: „Ciekawe drzewa Lasu Miechowickiego” i „Gajdzikowe Górki”.

 

*Opis oraz mapa MOL zaczerpnięte z ostoja.miechowice.info za zgodą autora